řízení finančních rizik insolvenční správce

Sepisujeme Návrh na povolení oddlužení podle Insolvenčního zákona.

Jako ohlášený společník insolvenčního správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s. jsme osobou, která podle Insolvenčního zákona může za dlužníka podat Návrh na povolení oddlužení.

Náklady na sepis Návrhu na povolení oddlužení (Kč 4.840,-- jednotlivec, Kč 7.260,-- manželé) jsou v případě schválení oddlužení hrazeny insolvenčním správcem v rámci splátkového kalendáře.

Před podáním Návrhu na povolení oddlužení je dlužník při osobní schůzce v naší kanceláři v Ústí nad Labem náležitě poučen o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu navrhy@koerner.cz nebo telefonicky na čísle 725 406 032. Kontaktní osobou je Mgr. Pavlína Körnerová.

________________________________________________________________________________

Poučení dlužníka před podáním návrhu na povolení oddlužení

Dlužník bere na vědomí, že úlohou sepisovatele insolvenčního návrhu je sepsat a za dlužníka podat Návrh na povolení oddlužení (§ 390a odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dále jen InsZ) a dále na výzvu soudu odstranit případné jeho vady či doplnit případně soudem požadované dokumenty (§ 393 InsZ).

Dlužník dále bere na vědomí, že vydáním usnesení soudu o povolení oddlužení (§ 397 InsZ) úloha sepisovatele insolvenčního návrhu končí.

Dlužník dále bere na vědomí, že sepisovatel insolvenčního návrhu není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení (§ 390a odst. 1 InsZ).

Dlužník bere na vědomí, že je povinen zdržet se od zahájení insolvenčního řízení nakládání s majetkovou podstatou nad rámec obvyklého hospodaření (viz ustanovení § 111 InsZ).

V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení hodnotný majetek a dále do splnění oddlužení splácet nezajištěným věřitelům zabavitelnou část svých příjmů (§ 398 odst. 3 InsZ). Dlužník není povinen vydat majetek, jehož zpeněžením by se nedosáhlo uspokojení věřitelů (§ 398 odst. 6 InsZ). Dále dlužník není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže hodnota obydlí přesahuje hodnotu určenou podle prováděcího právního předpisu násobkem částky pro zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti (§ 398 odst. 6 InsZ). Zajištění věřitelé jsou uspokojování z výtěžku zpeněžení zajištění (§ 398 odst. 4 InsZ).

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno (§ 412a odst. 1 InsZ):

- kdykoli a to uspokojením nezajištěných věřitelů v plné výši,

- za 3 roky od schválení oddlužení a to splacením 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů,

- za 5 let od schválení oddlužení a to splacením alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů,

- za 5 let od schválení oddlužení bez ohledu na výši uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, jestliže dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů,

- za 3 roky od schválení oddlužení bez ohledu na výši uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, jestliže dlužníku vznikl a po celou dobu oddlužení trval nárok na starobní důchod,

- za 3 roky od schválení oddlužení bez ohledu na výši uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, jestliže je dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni.

V oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení hodnotný majetek (§ 398 odst. 2 InsZ). Zajištění věřitelé jsou uspokojování z výtěžku zpeněžení zajištění (§ 398 odst. 2 InsZ).

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno provedením rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstaty věřitelům (§ 412a odst. 3 InsZ).

O způsobu oddlužení nerozhoduje dlužník ani insolvenční správce nýbrž nezajištění věřitelé, v jejich nepřítomnosti insolvenční soud (§ 402 InsZ). Nerozhodnou-li nezajištění věřitelé o způsobu oddlužení, rozhodne insolvenční soud o provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 402 odst. 5 InsZ).